Jouw winst in mei!
Grote kansen in het voorjaar!
Mis de mei-kortingen niet!

Voorwaarden verkooppartners

Hieronder treft u de voorwaarden verkooppartners aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden als verkooppartner, geeft u aan deze voorwaarden verkooppartners te accepteren.

Artikel 1 – Definities

Trendmall.nl: de besloten vennootschap Trendmall.nl b.v. gevestigd te (1422AL) Uithoorn, Anton Philipsweg 9. Opererend onder BTW nummer: NL003231827B50 , Kamer van Koophandel KvK 77718216 .

Trendmall.nl site: https://trendmall.nl/

·         Artikel 1- Definities

·         Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie

·         Artikel 3 – Gebruik

·         Artikel 4 – Commissie

·         Artikel 5 – Betaling

·         Artikel 6 – Beëindiging www.trendmall.nl partnerschap

·         Artikel 7 – Gevolgen beëindiging www.trendmall.nl partnerschap

·         Artikel 8 – Aansprakelijkheid

·         Artikel 9 – Diversen

·         Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Verkooppartner: iedere natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of
rechtspersoon die de Trendmall.nl voorwaarden verkooppartners heeft aanvaard en door Trendmall.nl als verkooppartner is geaccepteerd om Gebruikers via Links toegang te

verschaffen tot de Trendmall.nl site.

First party cookie: Een klein (tekst) bestandje, dat op de computer van de bezoeker wordt geplaatst door de website (www.trendmall.nl) die wordt bezocht door de Gebruiker, met daarin allerlei relevante persoonlijke informatie.

Cookietijd: Is de instelling van de First party cookie dat bepaalt gedurende welke periode (tijd) de cookie actief blijft op de computer van de Gebruiker.

Last Cookie Counts: Het principe waarbij de verkoop wordt toegewezen aan het laatstemarketingkanaal via welke de Gebruiker zich toegang heeft verschaft tot de https://trendmall.nl/ site.

Artikelen: alle producten die worden aangeboden op de https://trendmall.nl/ site.

Link: een elektronische link naar de Trendmall.nl site die de verkooppartner via de site https://trendmall.nl/voorwaarden-verkooppartners/ heeft aangemaakt en via internet
openbaar maakt of openbaar doet maken.

Gebruiker: iedere Gebruiker van Internet die zich via een Link toegang verschaft tot de https://trendmall.nl/ site en zodoende één of meer Artikelen koopt van Trendmall.com.

Content: (een deel van) het aanbod van Artikelen op de Trendmall.nl site, zoals tekst,
afbeeldingen, recensies, downloads, dat Trendmall.nl ten behoeve van het
partnerprogramma ter beschikking stelt via de site https://trendmall.nl/

Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie

2.1. Iedereen van achttien (18) jaar en ouder die over een site op Internet beschikt kan zich aanmelden als Trendmall.nl partner.

2.2. Aanmelding als Trendmall.nl partner houdt in dat u de partnervoorwaarden aanvaardt en deze zult respecteren.

2.3. Om als partner te worden ingeschreven dient u:
a. het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen;
b. te bevestigen dat u de partnervoorwaarden heeft aanvaard door de Akkoordbutton
aan te klikken;
c. als partner te zijn geaccepteerd door Trendmall.com.

2.4. Trendmall.nl informeert u in beginsel binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de
partnervoorwaarden is bevestigd of Trendmall.nl u als partner accepteert.

2.5. Trendmall.nl kan een aanmelding om haar moverende redenen weigeren, zonder
opgave van redenen.

Artikel 3 – Gebruik

3.1. De partner zal er geen misverstand over laten bestaan dat de Artikelen niet door de partner, maar door https://trendmall.nl/ worden verkocht.

3.2. De partner is gerechtigd om de naam https://trendmall.nl/ en de (overige) merken, logo’s en andere onderscheidingstekens van https://trendmall.nl/ uitsluitend ten behoeve van het https://trendmall.nl/ partnerprogramma te gebruiken op de door https://trendmall.nl/ van tijd tot tijd aan te geven wijze. De partner zal daarbij alle aanwijzingen van https://trendmall.nl/ steeds opvolgen. Voorwaarde is bovendien dat geen wijzigingen worden aangebracht en het gebruik niet misleidend dan wel schadelijk voor https://trendmall.nl/ zal kunnen zijn.

3.3. Het is de partner niet toegestaan de naam https://trendmall.nl/ en/of de (overige) merken en onderscheidingstekens van https://trendmall.nl/ of daarmee overeenstemmende tekens op te geven als zoekwoord ten behoeve van advertentieprogramma’s binnen zoekmachines.

3.4. De partner is verplicht in geval zijn/haar site muziek Content bevat in de directe nabijheid daarvan de volgende vermelding af te beelden: Copyright Muze UK Ltd of © Muze UK Ltd.

3.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2 en 3.3, zal de partner de auteursrechten, merkenrechten en overige rechten van exclusieve aard van Trendmall.nl en derden respecteren.

3.6. De partner  zal de Content slechts gebruiken ten behoeve van het https://trendmall.nl/ partnerprogramma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.

3.7. De prijzen van de Artikelen op de https://trendmall.nl/ site kunnen regelmatig wijzigen. De partner draagt de verantwoordelijkheid voor dat de prijzen van de Artikelen die (eventueel) op zijn/haar site zijn vermeld in overeenstemming zijn met de prijzen zoals van tijd tot tijd vermeld op de https://trendmall.nl/ site. Eventuele schade voortvloeiend uit het niet juist vermelden van de prijzen van de Artikelen zullen worden verhaald op de partner.

3.8. De partner zal zich onthouden van ieder doen of nalaten waardoor https://trendmall.nl/ en/of de partner mogelijk in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving.

3.9. Het is onder meer niet toegestaan dat (door) de inhoud van de site van de partner of van enig (ander) document (zoals advertenties of e-mails) waarin de
partner een Link heeft opgenomen:

1.      een pornografisch of gewelddadig karakter heeft;

2.      discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;

3.      illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;

4.      afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van https://trendmall.nl/;

5.      auteursrechten, merkrechten of andere rechten van https://trendmall.nl/ of enige derde worden geschonden.

Artikel 4 – Commissie

4.1. https://trendmall.nl/ meet de verkopen van alle Artikelen door de Gebruiker met behulp van een First Party Cookie. De First Party Cookie heeft een Cookietijd van 3 dagen.

4.2. De partner kan aanspraak maken op commissie terzake van alle Artikelen die een Gebruiker heeft gekocht bij Trendmall.nl direct na klikken op de Link of binnen de gestelde cookie tijd, waarbij het last cookie counts principe geldt en de Gebruiker aan de (betalings)verplichtingen terzake van deze Artekelen jegens Trendmall.nl heeft voldaan

4.3. Indien de Gebruiker de Artikelen retourneert en/of betaling daarvan ongedaan wordt gemaakt kan de partner geen aanspraak (meer) maken op de betreffende
commissie en dient de Trendmall.nl partner reeds ontvangen commissie terzake aan Trendmall.nl terug te betalen.

4.4. De commissie wordt berekend over de netto verkoopwaarde per productgroep per maand. Het commissietarief is %15. Maar het kan worden gewijzigd als het niet anders wordt vermeld.

4.5. De registratie van de vertoningen, kliks en verkopen via de site https://trendmall.nl/verkoper-registratie/ is bindend voor Trendmall.nl en de
partner.

Artikel 5 – Betaling

5.1. Betaling van de commissie door Trendmall.nl aan de partner zal per maand plaatsvinden op het rekeningnummer dat de partner heeft aangegeven op het aanmeldingsformulier. Commissiebedragen van minder dan € 5,00 (zegge: vijf euro) worden niet uitbetaald. In geval de commissie over een maand minder bedraagt dan € 5,00 (zegge: vijf euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag € 5,00 (zegge: vijf euro) of meer bedraagt. Alle betalingskosten, m.u.v. de administratiekosten van Trendmall.nl, zijn voor rekening van de partner.

5.2. https://trendmall.nl/ is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de partner verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Trendmall.nl uit welken hoofde an ook te vorderen heeft van de partner.

5.3. https://trendmall.nl/ schrijft maandelijks de facturen en stort het bedrag van de verkopen van haar partners na aftrek van de commissie en andere kosten op de bankrekeningen van haar partners zoals beschreven in het registratieformulier. Trendmall.nl kan geen enkel bedrag naar andere bankrekeningen sturen dan het registratieformulier van de partner.

5.4.Betalingen worden gedaan voor de bestellingen die zijn voltooid op de afsluitingsdatums van de rekening. Bestellingen die zijn geannuleerd en volledig zijn terugbetaald voordat ze zijn voltooid, worden niet in aanmerking genomen. Indien er later restitutie plaatsvindt van de gefactureerde en betaalde bestellingen, wordt dit van de rekening van de volgende maand afgeschreven.

5.5. https://trendmall.nl/ behoudt zich het recht voor om partners  20% van het restitutiebedrag in rekening te brengen op eventuele restituties.

Artikel 6 – Beëindiging Trendmall.nl partnerschap

6.1. https://trendmall.nl/ is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het partnerschap te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.
6.2.Onverminderd haar overige rechten is Trendmall.nl onder meer gerechtigd om het partnerschap met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval: de partner tekort komt in de nakoming van zijn/haar verplichtingen dan wel in strijd met de partnervoorwaarden handelt;

a. de site van de partner naar oordeel van Trendmall.nl in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;

b. Trendmall.nl hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;

c. de partner in het kader van het partnerprogramma onrechtmatig handelt jegens Trendmall.nl en/of derden, zoals auteurs, uitgevers, producenten, uitvoerend kunstenaars.

6.3. Het partnerschap eindigt direct en automatisch in geval:

a. de partner de wetten en regels van de overheid heeft verbroken;

b. het partnerprogramma is stopgezet.

Artikel 7 – Gevolgen beëindiging Trendmall.nl partnerschap

7.1. Indien het partnerschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:

a. worden de Link(s) verbroken;

b. is Trendmall.nl gerechtigd om de toegang van de partner tot partner management te blokkeren;

c. kan de partner, onverminderd het bepaalde artikel 7.2 geen aanspraak (meer) maken op commissie;

d. zal de partner de Content van zijn/haar site onmiddellijk verwijderen;

e. is de partner niet langer gerechtigd om de naam Trendmall.nl en de (overige) merken, logo’s en andere onderscheidingstekens van Trendmall.nl in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.2 te gebruiken.

7.2. Uitsluitend in geval het partnerschap is beëindigd in overeenstemming met artikel 6.1, artikel 6.3 en/of artikel 9.3, zal de partner aanspraak kunnen maken op betaling van commissie terzake van verkopen die zijn verricht vóór de beëindigingdatum, conform het bepaalde in artikel 4 en artikel 5 (waarbij onverminderd geldt dat de commissie niet wordt uitbetaald als deze minder dan € 5,00 bedraagt).

7.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 en artikel 8, zullen Trendmall.nl en de partner geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere
partij in verband met de beëindiging van het partnerschap en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. De partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn/haar site en alle (andere) documenten (zoals advertenties en e-mails) waarin een Link is opgenomen. De partner vrijwaart Trendmall.nl voor alle aanspraken
dienaangaande.

8.2. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Trendmall.nl, is https://trendmall.nl/ niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van de partner in verband met deelname aan het partnerprogramma, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de
https://trendmall.nl/ site, technische storingen, etc.

8.3. De partner staat ervoor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart Trendmall.nl terzake van alle
aanspraken dienaangaande.

Artikel 9 – Diversen

9.1. De partner zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van https://trendmall.nl/ en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens https://trendmall.nl/

9.2. De partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar partnerschap
over te dragen aan een derde, tenzij Trendmall.nl hiervoor haar schriftelijke
toestemming heeft gegeven.

Trendmall.nl is te allen tijde gerechtigd om de partnervoorwaarden te veranderen.
De partner zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Ingeval de
gewijzigde partnervoorwaarden voor de partner niet acceptabel zijn, is de

partner gerechtigd het partnerschap te beëindigen. Indien de partner niet tot

beëindiging van het partnerschap overgaat, wordt de Trendmall.nl partner 

geacht de gewijzigde partnervoorwaarden te hebben aanvaard.

9.3. Indien enige bepaling van deze partnervoorwaarden in strijd mocht zijn met

toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in
overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking
van de desbetreffende bepaling.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1. De partnervoorwaarden en het partnerschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de

bevoegde Nederlandse rechter.